XL sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2010r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta w 2009r.:1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.2. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

 7. Projekt uchwały RM w spr. absolutorium dla Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego za rok 2009.
 8. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w roku 2010.
 9. Projekt uchwały RM w spr. likwidacji zakładu budżetowego.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVI/293/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 marca 1998r.
 11. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do realizacji projektu „Podlasie z widokiem na Polskę – Otwarte Wrota Wiedzy” w ramach Priorytetu IX., Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 14. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XXVIII/159/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
 15. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
 16. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 17. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie Sesji.