Dofinansowanie do usuwania pokryć dachowych z eternitu

Informujemy, że od 6 do 30 kwietnia 2010 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięć polegających na wymianie lub likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest.

O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż) lub nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Sokołów Podlaski a także zarządca, posiadacz lub użytkownik obiektu lub nieruchomości. O dofinansowanie może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie usunęły z terenu nieruchomości odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych.

Formularze wniosków, wraz z załącznikami oraz „Regulaminem przyznawania dofinansowania na usuwanie i utylizację odpadów zawierających azbest” można pobrać w Urzędzie Miasta, w pokoju nr 43.

Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności oraz po przeprowadzeniu wizji w terenie, rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski. Wnioski niezrealizowane w tym roku z powodu braku środków finansowych będą realizowane w pierwszej kolejności w latach następnych.