XXXIX sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lutego 2010 (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2010.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
 8. Projekt uchwały RM w spr. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Miasta Sokołowa Podlaskiego oraz jako jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
 10. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały określającej wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Sokołów Podlaski za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub miasto.
 11. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 12. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Sokołów Podlaski na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2018”.
 13. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołów Podlaski do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie.
 14. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Statucie Związku Komunalnego Sokołów Podlaski.
 15. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 marca 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 16. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 17. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 18. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
 19. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat.
 20. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1. „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
 21. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi.
 22. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
 23. Przyjęcie protokołu XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
 24. Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jacek Niemirski