XXXVIII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 grudnia 2009 (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2010.1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.

 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2009.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 10. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok.
 11. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do realizacji projektu „Kreatywne Przedszkole” w ramach Priorytetu IX. Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 12. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do realizacji „Im więcej czytam, tym więcej wiem” w ramach Priorytetu IX. Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 13. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa podlaskiego do realizacji projektu „Wirtualna Społeczność Szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim” w ramach Priorytetu IX. Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 14. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 15. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie Sesji.