Nagłówki

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz z art. 54 ust. 2, art. 30, art. 39 ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan gospodarki odpadami dla miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2018” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko” oraz o możliwości zapoznania się z dokumentami w/w projektów w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa.

Procedura Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych oddziaływań na środowisko, które mogą zaistnieć, w związku z wdrożeniem Planu Gospodarki Odpadami Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2018.

Projekty ww. dokumentów zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim www.sokolowpodl.pl od dnia 15 października 2009r.

Dokumentacja, o której mowa powyżej została wyłożona do wglądu siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 17.

Dodatkowa dokumentacja, tj. opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat projektu dokumentu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 54 ustawy OOŚ zostaną udostępnione niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Informuję, że zgodnie z art. 29 ustawy OOŚ każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej um@sokolowpodl.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w Urzędzie Miasta, pokój nr 17 od dnia 15 października 2009 r., przez okres 21 dni, tj. do dnia 6 listopada 2009r. w godzinach od 8.00 do godz. 16.00. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski
/-/ Bogusław Karakula

PODANO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim
  2. Umieszczenie na strona internetowej.

Załączniki: