Referendum w sprawie śmieci raz jeszcze

Z powodu licznie występujących na terenie naszego miasta przypadków zaśmiecania odpadami komunalnymi terenów zieleni miejskiej, a także zjawiskiem podrzucania śmieci do ulicznych śmietniczek oraz pojemników należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a nawet okolicznych lasów, zachodzi pilna potrzeba, by w sposób skuteczny i radykalny uregulować gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Sokołowa Podlaskiego.

Radni Miejscy, mając na uwadze czystość, estetykę i kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta, wystąpili z propozycją przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odpłatnego przejęcia przez Miasto obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych. Referendum miałoby się odbyć dnia 7 czerwca 2009, razem z wyborami do europarlamentu. Skutkowałoby to ustaleniem przez Radę Miejską stawki „podatku śmieciowego”, płaconego przez wszystkich mieszkańców. Tym samym sokołowianie zostaliby zwolnieni z obowiązku rozliczeń z firmą odbierającą odpady: obowiązek ten przejęłoby na siebie Miasto. Przeprowadzenie referendum planowane jest w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Komentarz Burmistrza:

Mimo wdrożenia na terenie miasta rozwiązań prawnych, które w dużej mierze regulują kwestie gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych oraz obowiązków właścicieli posesji, wciąż odbieramy sygnały niezadowolenia części mieszkańców naszego miasta, spowodowane np. płaceniem za śmieci podrzucone, uciążliwością palenia śmieci przez sąsiadów (są takie przypadki na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej), wywożenia śmieci w miejsca niedozwolone, a tym samym nierównego ponoszenia kosztów związanych z wytwarzaniem śmieci. Nie wszyscy właściciele prywatnych posesji mają zawarte umowy na odbiór odpadów przez specjalistyczne firmy wywozowe. W tych przypadkach miasto zmuszone jest egzekwować te obowiązki w trybie administracyjnym. Efektem takich postaw są kosze uliczne notorycznie napełniane różnymi odpadami komunalnymi, a nawet umieszczane przy nich pełne „reklamówki, które następnie rozrywane są przez czworonogi. Nie jesteśmy w stanie opanować takich sytuacji, co powoduje, że ulice i parki są ciągle zaśmiecane. Jak widać, dotychczasowe rozwiązania nie są w pełni skuteczne i satysfakcjonujące dla mieszkańców. Dlatego uważamy, że dobrym rozwiązaniem byłoby przejęcie za odpłatnością przez Miasto obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wywozu odpadów. Dyskutujemy nad niewysoką stawką opłaty, ustalanej miesięcznie od osoby w gospodarstwie domowym. Przy tym rozwiązaniu wszyscy ponosiliby jednakowe koszty wywozu, nie byłoby motywacji finansowych do podrzucania śmieci do kontenerów spółdzielni mieszkaniowych lub do koszy ulicznych, czy do lasu. Pozbylibyśmy się również czarnego, duszącego smogu, jaki unosi się nad miastem w godzinach wieczornych. Wierzymy w rozsądek i mądrość Mieszkańców Sokołowa Podlaskiego i mamy nadzieję, że za Państwa przyzwoleniem, jakiego udzielicie w referendum lokalnym, będziemy mogli uzyskać efekty estetyczne w miejscach publicznych, na które czekamy wiele lat, a wszyscy płacić będziemy tylko za swoje śmieci.

Aktualnie pracownicy Urzędu Miasta przygotowują pakiet projektów dokumentów w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Chcemy przedstawić Państwu Radnym i mieszkańcom jak najwięcej informacji w tym zakresie, tak, aby każdy mieszkaniec, z możliwie najwyższą świadomością, mógł wyrazić swoją decyzję podczas głosowania. Wcześniej jednak sprawą zajmie się Rada Miejska, by na następnej Sesji głosować nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum. W 2004 roku zabrakło niespełna 1% do skuteczności referendum – frekwencja wyniosła 29,05%, przy wymaganych 30%. Jeżeli Rada Miejska podejmie stosowną uchwałę, dołożymy wszelkich starań, by przekonać mieszkańców do udziału w referendum.

Bogusław Karakula