Przypominamy o obowiązku odśnieżania

W związku z panującymi warunkami zimowymi informujemy i przypominamy mieszkańcom miasta o obowiązku odśnieżenia chodników. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek usunięcia z chodnika przylegającego do nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Obowiązek odśnieżania powinien być realizowany poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów, gzymsów i innych elementów obiektów budowlanych – niezwłocznie po ich pojawieniu się. Równie ważne jest podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości, poprzez posypywanie chodnika piaskiem.

Informujemy mieszkańców, że osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub poniosły szkodę w wyniku nie wywiązywania się właściciela nieruchomości z wymienionych obowiązków mają prawo żądać odszkodowania od właściciela posesji.

W razie nie wywiązywania się z obowiązku odśnieżania policja może nałożyć na właściciela posesji mandat karny. Także pracownicy Urzędu Miasta mogą skierować wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego.