Ogłoszenie o naborze asesorów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych W Warszawie, jako instytucja pośrednicząca II stopnia Komponentu Regionalnego, PO KL zaprasza do składania wniosków o wpis na listę asesorów

dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w następujących obszarach wsparcia:

– Zatrudnienie

– Integracja społeczna

– Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw

– Edukacja

Asesorem może zostać osoba spełniająca jednocześnie następujące wymagania:

– posiada wykształcenie wyższe;

– posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie objętej programami operacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego;

– posiada bardzo dobrą znajomość prawa krajowego i wspólnotowego w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, pomocy publicznej oraz zasad rachunkowości i zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym;

– posiada wiedzę na temat specyfiki, potrzeb i sytuacji województwa mazowieckiego w dziedzinie objętej danym obszarem wsparcia w ramach PO KL;

– posiada wiedzę na temat procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektów;

– gwarantuje dyspozycyjność w okresie oceny wniosków o dofinansowanie projektów;

– korzysta z pełni praw publicznych;

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

– nie była karana za przestępstwo umyślne;

– nie była karana za przestępstwa skarbowe;

– złożyła wszystkie wymagane oświadczenia.

Wniosek o wpis na listę asesorów powinien zawierać:

1) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego;

2) oświadczenie zainteresowanego, że spełnia warunki dotyczące:

– korzystania z pełni praw publicznych,

– pełnej zdolności do czynności prawnych,

– niekaralności za przestępstwo umyślne;

– niekaralności za przestępstwa skarbowe;

3) kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków dotyczących:

– wykształcenia,

– doświadczenia zawodowego;

4) CV zawierające informacje na temat doświadczenia zawodowego oraz wiedzy uprawniającej do pełnienia funkcji asesora;

5) oświadczenie zainteresowanego, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie pozostawał w stosunku pracy z IOK;

6) zgodę zainteresowanego na przetwarzanie danych osobowych.

Asesor zostanie wpisany na listę asesorów akredytowanych przy MJWPU w Warszawie na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, z możliwością ubiegania się o ponowny wpis po upływie tego terminu.

Zadaniem asesora będzie udział w pracach Komisji Oceny Projektów i ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach PO KL do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Za każdą dokonaną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu, którego wartość przekracza 50 tys. PLN, asesorowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie 150 zł brutto.

Za każdą dokonaną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu, którego wartość nie przekracza 50 tys. PLN, asesorowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie 120 zł brutto.

Wnioski o wpis na listę asesorów należy składać w Biurze Podawczym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską (liczy się data wpływu) na adres:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie

Ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

W terminie od 22 stycznia 2009 r. do 5 lutego 2009 r.

Z dopiskiem na kopercie:

„Wniosek o wpis na listę asesorów”

Wnioski złożone po tym terminie, dostarczone w inny sposób lub niespełniające ww. warunków nie będą rozpatrywane.

Wnioski złożone przez kandydatów wraz z dołączonymi kopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Jeśli osoba ubiega się o wpis na listę asesorów w więcej niż w jednym obszarze, zobowiązana jest złożyć odrębny wniosek dla każdego obszaru.

Kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Lista wybranych asesorów wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażana Programów Unijnych (www.mazowia.eu) i przekazana do wiadomości Instytucji Zarządzającej PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz Instytucji Pośredniczącej PO KL (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie pod numerem tel. 0 801 101 101 lub drogą elektroniczną: promocja@mazowia.eu