XXII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 września 2008r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego za I półrocze 2008r.
 7. Zapytania, interpelacje radnych.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2008.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
 10. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa kolektora sanitarnego w rejonie ulic Repkowskiej i Górskiego w Sokołowie Podlaskim” oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
 11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego do wystąpienia z wnioskiem do Ministra Skarbu Państwa o dokonanie komunalizacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. na rzecz Miasta Sokołów Podlaski.
 12. Projekt uchwały RM uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 13. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 14. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Górala na działalność Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim.
 15. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skarg Pana Henryka Kuć na działalność Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim.
 16. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 17. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Miejskiej.
 18. Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Miejskiej.
 19. Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Miejskiej.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie Sesji.