XV Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 grudnia 2007r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2008.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 7. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok”.
 8. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.
 9. Projekt uchwały RM w spr. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych i prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 11. Przyjęcie protokołu XIV Sesji Rady Miejskiej.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie Sesji.