IX sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 24.07.2007r., Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 31 lipca 2007r. na godz. 9.00 IX Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2007.

4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w spr. projektów, które Miasto Sokołów Podlaski złoży do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 2 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jacek Niemirski