VI Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2007r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania, interpelacje radnych

6. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta w 2006r.

– Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu

– Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.

– Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzieleniu absolutorium dla Burmistrza Miasta

7. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski za rok 2006.

8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2007.

9. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu w roku 2007.

10. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr IV/21/2003 RM w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia dla Miasta Sokołowa Podlaskiego limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Sokołowa Podlaskiego (działki przy ul.Ks.Bosco).

12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Sokołowa Podlaskiego (działka przy ul.Węgrowskiej),

13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Miasta Sokołowa Podlaskiego (działka przy ul.Jaśminowej)

14. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonych kontroli.

15. Przyjęcie protokołu V Sesji Rady Miejskiej.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie Sesji.