V Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2007 r. (piątek) o godz. 9. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Ślubowanie radnych

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej

5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Zapytania, interpelacje radnych

8. Projekt uchwały RM w spr. budowy pomnika.

9. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2007.

10. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

11. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu na termomodernizację.

12. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych usług.

13. Projekt uchwały RM w spr. zasad ponoszenia odpłatności za pobyt Ośrodku Wsparcia-Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim.

14. Projekt uchwały RM w spr. zmian w uchwale określającej składy osobowo-ilościowe Komisji stałych Rady Miejskiej oraz ustalenia Przewodniczących Komisji

15. Przyjęcie projektów pism do Sekretarza i Skarbnika Miasta w spr. zawiadomienia o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych oraz upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej do ich podpisania

16. Propozycja odpowiedzi dla pani Anny Kuc

17. Przyjęcie protokółu z IV Sesji Rady Miejskiej

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie Sesji.

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Rosochacki

/-/ Krzysztof Rybak