II sesja Rady Miejskiej

W związku z art.29a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.), zwołuje się II Sesję Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w dniu 6 grudnia 2006r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

4. Ślubowanie Burmistrza Miasta.

5. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

6. Powołanie składów osobowych komisji Rady Miejskiej.

7. Wybór przewodniczących komisji Rady Miejskiej.

8. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Miejskiej

9. Sprawy różne.

10. Zapytania, interpelacje radnych.

11. Zamknięcie Sesji.