Uwaga rolnicy!

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim informuje, iż producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski składa się do Burmistrza Miasta w dwóch terminach:

– od 1 marca do 31 marca

– od 1 września do 30 września, każdego roku.

Druki wniosków do pobrania w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21 pok. 24. (II piętro). Do wniosku należu dołaczyć faktury VAT na zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzającvych miesiąc złożenia wniosku.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikajacego z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązujacej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, wg stanu na dzień 1 kwietnia danego roku.

W 2006r stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynosi 0,45zl na 1 litr oleju.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U Nr 52, poz.379).

Burmistrz Miasta

Sokołowa Podlaskiego

/-/ Bogusław Karakula