Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski

Dnia 07.04.2006 r. Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwaliła „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski”. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców miasta Sokołów Podlaski, jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej oraz organizatorów imprez.

Dokument nakłada na właścicieli nieruchomości i inne podmioty obowiązek zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z firmą uprawnioną do tego typu działalności. Wprowadzony został również obowiązek segregowania odpadów przez wytwórców i właścicieli nieruchomości.

Regulamin szczegółowo określa sposoby postępowania z wszystkimi rodzajami odpadów powstających w gospodarstwach domowych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki itp.)

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim wzywa do podpisywania umów z firmami wywozowymi:

PUIK Sp. z o. o. – tel. (025) 781 30 78

REMONDIS Sp. z o. o. – tel. (025) 644 50 55