XLVI Sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że w dniu 13 czerwca 2006r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych.

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2006.

7. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XLIV/264/2006 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia

długoterminowego kredytu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

8. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu na termomodernizację.

9. Projekt uchwały RM w spr. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego za I półrocze każdego roku

10. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia rachunków dochodów własnych.

11. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wysokości opłaty za świadczenia realizowane przez Miasto w przedszkolach miejskich, wykraczające poza obowiązujące podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na przekazanie aportu rzeczowego przez Miasto Sokołów Podlaski.

13. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.

14. Projekt uchwały w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.

15. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na przekazanie Powiatowi Sokołowskiemu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w formie darowizny na cele publiczne.

16. Projekt uchwały w spr. opinii o utworzeniu w Sokołowie Podlaskim 5-mandatowego okręgu wyborczego do przeprowadzenia wyborów Rady Powiatu Sokołowskiego.

17. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta.

18. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RM z przeprowadzonej kontroli.

19. Przyjęcie protokołu XLIV Sesji Rady Miejskiej.

20. Sprawy różne.

21. Zamknięcie Sesji.