XLIV sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2006r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych.

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta w 2005r.

1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu.

3) Głosowanie nad projektem uchwały RM w spr. sprawozdania z wykonania budżetu.

7. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.

1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

8. Projekt uchwały w spr. absolutorium dla Burmistrza Miasta.

9. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2006.

10. Projekt uchwały RM w spr. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Sokołowa Podlaskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

11. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w uchwale Nr XL/244/2005 z dnia 9 grudnia 2005r. Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.

12. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy zamówień publicznych.

13. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dot. budowy kolektora w rejonie ulic Górskiego i Repkowskiej).

14. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dot. budowy wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Bartoszowej i Św.Huberta).

15. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych usług.

16. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego (dot. działki Nr ew.539/3 położonej przy ul.Akacjowej).

17. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego (dot. działki Nr ew.127/7 położonej przy ul.Dołowej).

18. Projekt uchwały RM w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim.

19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RM z przeprowadzonej kontroli zleconych zadań przez Radę Miejską na XLIII Sesji Rady Miejskiej.

20. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

21. Przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Miejskiej.

22. Sprawy różne.

23. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Grzegorz Gaczyński