Ogłoszenie w sprawie III edycji Nagród Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do III edycji Nagród Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w dziedzinach, podanych w pkt 2 Regulaminu. Uchwałą nr XVII/97/2004 z dnia 29 marca 2004r. Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim ustanowiła nagrody za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne służące rozwojowi miasta.

Zgodnie z Regulaminem (tekst poniżej) – wnioski o przyznanie Nagród przyjmowane będą w terminie do 31 marca 2006r. w Sekretariacie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21, pokój nr 7. W Sekretariacie dostępne są także formularze tych wniosków.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sokołowie Podlaskim

/-/ mgr Grzegorz Gaczyński

Regulamin Nagród Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

1. Nagroda Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, zwana dalej „Nagrodą” przyznawana jest za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne służące rozwojowi i promocji miasta.

2. Nagroda przyznawana jest w następujących dziedzinach:

a. nauka i oświata

b. kultura i sztuka

c. sport

d. rozwój przedsiębiorczości

e. architektura i budownictwo

f. ochrona środowiska

g. działalność społeczna na rzecz wspólnoty miejskiej.

3. Nagroda przyznawana jest mieszkańcom miasta oraz innym osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji miasta.

4. Nagroda przyznawana jest corocznie.

5. W danej edycji można przyznać siedem Nagród, po jednej w każdej dziedzinie.

6. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagród mają:

– Komisje stałe Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

– Burmistrz Miasta

– Organizacje społeczne, zawodowe i gospodarcze działające na terenie miasta

– Instytucje i inne podmioty prowadzące działalność w dziedzinach objętych Nagrodą.

7. Wniosek o przyznanie Nagrody kieruje się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, który pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły. Wniosek powinien zawierać:

– dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia)

– szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięć.

8. Laureat nagrody z lat poprzednich może kandydować do Nagrody w danym roku.

9. Wnioski o przyznanie Nagrody za dany rok, należy składać do 31 marca w roku następnym.

10. Wnioski o przyznanie Nagrody rozpatruje Kapituła w składzie:

– Przewodniczący Rady Miejskiej

– Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

– Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej

– Laureaci ostatniej edycji Nagrody, z wyjątkiem laureatów kandydujących do nagrody w danym roku

11. Kryteria oceny wniosków ustala Kapituła.

12. W przypadku stwierdzenia przez Kapitułę, że w danym roku kalendarzowym nie wystąpiły szczególne dokonania w poszczególnych dziedzinach, nagroda w tych dziedzinach za ten rok nie będzie przyznawana.

13. Tryb przyznawania Nagrody:

– składanie wniosków o przyznanie nagrody do Sekretariatu Rady Miejskiej – do 31 marca.

– rozpatrzenie wniosków przez Kapitułę oraz przedstawienie kandydatur do Nagrody, do Komisji Rady Miejskiej – do 30 kwietnia.

– zaopiniowanie kandydatur do Nagrody przez Komisje Rady Miejskiej – do 15 maja.

– zapoznanie się przez Kapitułę z opiniami Komisji Rady Miejskiej w sprawie przedłożonych kandydatur do nagrody, analiza opinii Komisji, przedłożenie do Rady Miejskiej projektów uchwał w sprawie przyznania Nagrody – do 20 maja.

14. Nagrodę przyznaje Rada Miejska na Sesji Rady – do 31 maja.

15. Nagrodę stanowi:

1)

a). statuetka „Sokoła”

b). płaska „miniaturka Sokoła” do noszenia przy ubraniu

c). dyplom

2) elementem Nagrody może być nagroda pieniężna.

16. Nagroda wręczana jest podczas obchodów? Dni Sokołowa? przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim lub przez osobę przez niego wyznaczoną.

17. Lista Laureatów podawana jest do wiadomości publicznej.

18. Informacje o każdej edycji Nagrody podaje do publicznej wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej.

19. Obsługę administracyjno-biurową Kapituły prowadzi biuro Rady Miejskiej.

20. Środki finansowe na realizację Nagrody zabezpieczone będą w Budżecie Miasta.