Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza przetarg ofert na przeprowadzenie badań diagnostycznych w zakresie podstawowych problemów społecznych związanych z rozpowszechnieniem i używaniem substancji psychoaktywnych w mieście Sokołów Podlaski.

I. Diagnoza winna zawierać:

1) W zakresie przeprowadzenia badań – rozpoznanie i określenie:

a) Rozmiarów rzeczywistych rozpowszechnienia i używania alkoholu oraz narkotyków wśród młodzieży i dorosłych.

b) Skali występowania zjawiska przemocy, z uwzględnieniem przemocy domowej i szkolnej.

c) Zakresu problemów i wymiaru szkód związanych z powyższymi zjawiskami.

d) Oszacowanie rynku alkoholowego w mieście.

e) Opinie mieszkańców miasta nt. zagrożeń zjawiskami patologicznymi.

2) W zakresie opracowania raportu:

a) Opracowanie merytoryczne i statystyczne wyników badań.

b) Analizę obszarów problemowych i sposobów rozwiązywania.

c) Analiza porównawcza z wynikami badań z roku 2002.

d) Wyznaczenie priorytetów do realizacji w ramach miejskiej strategii integracji społecznej.

II. Oferty:

Oferty konkursowe w zamkniętych kopertach, opatrzonym napisem: „Konkurs – diagnoza problemów społecznych w Sokołowie Podlaskim” można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w (08-300) Sokołowie Podlaskim, ul. M.C. Skłodowskiej 18a w godz. 8.oo-15.oo lub listownie do dnia 17.02.2006 r. do godziny 11.30. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta, p. Elżbieta Świszczewska, tel. 787-22-57. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ORPA w dniu 17.02.2006 r. o godz. 12.00.

III. Wymagane dokumenty:

1. Merytoryczny opis zagadnień i zakresu badań oraz narzędzi badawczych.

2. Poświadczone kwalifikacje zawodowe do prowadzenia badań.

3. Oświadczenie o wykonaniu pracy do 30 czerwca 2006 roku.

III. Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający będzie się kierował ceną w stosunku do zakresu prac.

Burmistrz Miasta

(-) Bogusław Karakula

Sokołów Podlaski 09. 01. 2006 r.