Nagłówki

Obwieszczenie

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski uprzejmie informuje i przypomina Mieszkańcom Miasta o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U.z 1996 r. Nr 132, poz. 622/.

Ustawa ta nakłada na:

– właścicieli nieruchomości

– współwłaścicieli nieruchomości

– użytkowników nieruchomości

– jednostki organizacyjne i osoby posiadające w zarządzie lub użytkowaniu nieruchomości

– kierowników budów na terenie budów

– inne osoby władające nieruchomościami

OBOWIĄZEK

– wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

– przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,

– zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 4, oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; obowiązek ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych,

– uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,

– realizację innych obowiązków określonych w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 4.

Osoby nie wykonujące obowiązków określonych wyżej będą podlegały karze grzywny według przepisów Kodeksu wykroczeń.

/-/ Burmistrz

Bogusław Karakula