XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 25 października 2005r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych.

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sokołowa Podlaskiego.

7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2005.

8. Projekt uchwały RM w spr. nawiązania współpracy z Miastem Dubno na Ukrainie.

9. Projekt uchwały RM w spr. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.

10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Sokołów Podlaski działki Nr 2787 i działki Nr 2807.

11. Projekt uchwały RM w spr. zmian w składach osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nt. przeprowadzonej kontroli.

13. Informacja nt. zakresu świadczeń i usług socjalnych oraz środowisk wymagających wsparcia.

14. Informacja nt. realizacji Strategii Miasta Sokołów Podlaski.

15. Informacja nt. stanu majątku Miasta przekazanego spółkom: Telefony Podlaskie, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

17. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie Sesji.