Zwolnienia od podatków dla przedsiębiorców

Uchwała Nr XXVII/168/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 7 ust.. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy taką działalność na terenie miasta.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na okres jednego roku licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

§ 2

1. Bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres 1 roku

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują na terenie miasta nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, pod warunkiem utworzenia co najmniej 3 nowych miejsc pracy.

3. Zwolnienie przysługuje na okres:

a. 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 3 miejsc pracy;

b. 2 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy;

c. 3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy;

d. 4 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 30 miejsc pracy;

e. 5 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 40 miejsc pracy.

4. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy u danego pracodawcy.

5. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.

6. Nie uważa się za nowe miejsca pracy miejsca powstałe w wyniku:

a) przejęcia zakładu pracy lub jego części na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego przez inny zakład;

b) reorganizacji, podziału lub zmiany formy organizacyjnej zakładu pracy.

7. Ustala się maksymalną kwotę zwolnienia na jedno miejsce pracy w roku podatkowym do

wysokości 1.000,- zł.

§ 3

1. Ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 może skorzystać przedsiębiorca, który poszerzy swą działalność. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko nową inwestycję, tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane lub adoptowane budynki,

budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Za nowo wybudowane lub adoptowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których budowa została rozpoczęta po wejściu w życie uchwały.

3. Za nowo nabyte grunty uważa się grunty nabyte po wejściu w życie uchwały.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje inwestycje wymagające uzyskania pozwolenia na budowę i zrealizowania na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę.

§ 4

1. Zwolnienia, o którym mowa w § 1 – 3 są pomocą publiczną, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń.

2. Zwolnienie przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości następuje w drodze decyzji.

§ 5

1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 i 2 jest przedłożenie przez przedsiębiorcę, w terminie 2 miesięcy od dnia oddania nowej inwestycji do użytku, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uprawniających do nabycia zwolnienia.

2. W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik może wnioskować o zmianę okresu zwolnienia określonego w § 2 ust. 2, przy czym łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 5 lat.

3. Przedsiębiorca korzystający z pomocy zobowiązany jest przedłożyć informacje dotyczące:

a) nieruchomości, na której uruchomiono lub poszerzono działalność gospodarczą,

b) wielkość poniesionych i planowanych nakładów inwestycyjnych,

c) wielkość oraz przeznaczenie pomocy publicznej uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat, poprzedzających datę, od której będzie przysługiwało zwolnienie.

4. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, jeśli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania

planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

5. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy dla działalności związanej z eksportem oraz w sektorze transportu.

6. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy w sektorach uznanych za wrażliwe: tj. sektorze motoryzacyjnym, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych oraz żeglugi morskiej.

§ 6

1. Podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego złożyć informacje dotyczące:

a) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych;

b) poziomie zatrudnienia;

c) kosztów zatrudnienia pracowników;

d) wielkości oraz przeznaczeniu pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w ciągu trzech kolejnych lat.

3. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 organ udzielający pomocy dokonuje do dnia 30 marca oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy.

4. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej pomocy publicznej nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej wysokość zwrotu na rachunek organu udzielającego pomocy.

5. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd Miasta w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

6. Podatnik, który w terminie określonym w pkt. 4 zawiadomi organ podatkowy o utracie warunków do zwolnienia z podatku, traci prawo do tego zwolnienia i jest zobowiązany do zwrotu kwoty udzielonej pomocy na rachunek organu

udzielającego pomocy w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa do zwolnienia.

7. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia, traci prawo do tego zwolnienia i jest zobowiązany do zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami – w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej – liczonych od dnia udzielenia pomocy, na rachunek organu udzielającego pomocy w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w ust. 5.

8. Podatnik, który wprowadził w błąd Urząd Miasta co do spełnienia warunków, uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia i jest zobowiązany do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.

§ 7

Zwolnienie, o którym mowa w § 1, § 2 i § 3 nie stosuje się wobec przedsiębiorców:

a) prowadzących działalność handlową, zarówno detaliczną, jak i hurtową w budynkach na powierzchni większej niż 200 m kw.

b) zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokołowa Podlaskiego.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.