XXVIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 29 grudnia 2004 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych,

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2004.

7. Projekt uchwały RM w spr. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

8. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2005.

9. Projekt uchwały RM w spr. zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonych kontroli.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Grzegorz Gaczyński