XXV Sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że w dniu 26 października 2004 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych,

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2004.

7. Projekt uchwały RM w spr. zawarcia porozumienia na realizację zadania z Powiatem Sokołowskim.

8. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia sposobu poboru opłaty targowej.

9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.

10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.

11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.

12. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi.

13. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

14. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

15. Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Miejskiej.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie Sesji.