XXIV Sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że w dniu 27 września 2004 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapytania, interpelacje radnych,
4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2004.
7. Projekt uchwały RM w spr. upoważnienia Burmistrza Sokołowa Podlaskiego do podjęcia działań organizacyjno-prawnych w celu wyboru banku, który sprawować będzie bankową obsługę budżetu miasta Sokołowa Podlaskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
8. Projekt uchwały RM w spr wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu nieograniczonym nieruchomości stanowiących własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Miasta Sokołowa Podlaskiego
11. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
12. Projekt uchwały RM w spr. ustanowienia stypendiów.
13. Informacja z wykonania budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego za I półrocze 2004r.
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonych kontroli.
15. Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Miejskiej.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.