XXII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2004 r.  (wtorek) o godz.  9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapytania, interpelacje radnych,
4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt.  rynku pracy na terenie Miasta Sokołowa Podl.
7. Projekt uchwały RM w spr.  wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Sokołów Podlaski z powiatami i innymi gminami Województwa Mazowieckiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu p. n.  e-Mazowsze.
8. Projekt uchwały RM w spr.  zmian w budżecie Miasta w roku 2004.
9. Projekt uchwały RM w spr.  trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta.
10. Projekt uchwały RM w spr.  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
11. Projekt uchwały RM w spr.  warunków udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego, będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych na rzecz tych spółdzielni.
12. Projekt uchwały RM w spr.  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
13. Projekt uchwały RM w spr.  przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski”.
14. Informacja nt.  wyników przeprowadzonego w dniu 13 czerwca 2004r.  referendum lokalnego w spr.  przejęcia za odpłatnością przez Miasto Sokołów Podlaski obowiązków właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy nieruchomości w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości,
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RM nt.  przeprowadzonej kontroli.
16. Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Miejskiej.
17. Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Miejskiej.
18. Przyjecie protokołu XIX Sesji Rady Miejskiej.
19. Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Miejskiej.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie Sesji.