XX sesja Rady Miejskiej

W dniu 17 maja 2004 r. (poniedziałek) o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapytania, interpelacje radnych,
4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2004.
7. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia stawek opłaty administracyjnej za wydawane wyrysy i wypisy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego.
8. Projekt uchwały RM w spr. powołania Miejskiej Komisji do spraw referendum lokalnego.
9. Wyjaśnienie Burmistrza Miasta w spr. członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Telefony Podlaskie”.
10. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. dokonanej analizy wyjaśnień złożonych przez Burmistrza Miasta nt. członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Telefony Podlaskie”.
11. Projekt uchwały RM w spr. wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.