Tytuł „Gmina Fair Play” dla Sokołowa

Zakończyła się II edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Sokołów znalazł się wśród gmin,  które otrzymały tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play”.

Dobre i pewne inwestycje – tylko w „Gminach Fair Play”!

II edycja konkursu i programu certyfikacyjnego dla samorządów
„Gmina Fair Play 2003”- Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Zakończyła się II edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie i wsparcie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestowania.

Organizatorami konkursu są Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Premier RP Pan Leszek Miller. Konkurs realizowany jest ponadto pod patronatem Marszałków i Wojewodów oraz przy bliskiej współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.

W tym roku, konkurs po raz pierwszy objął swym zasięgiem całą Polskę. Do tegorocznej, drugiej edycji zgłosiły się 62 gminy z całej Polski, z czego aż 44 gminy spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie weryfikację konkursową a tym samym uzyskały równorzędne tytuły i certyfikaty „Gmina Fair Play 2003” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji (pełna lista nagrodzonych gmin na końcu informacji).

Spośród nagrodzonych gmin, w trzech przewidzianych przez regulamin kategoriach tj. gmin wiejskich i małych miast, gmin miejskich i gmin turystycznych, najlepsze gminy, wyróżniające się w sposób szczególny w sferze przyjazności i otwartości na nowe inwestycje, uhonorowano nagrodą specjalną – statuetką „Gmina Fair Play 2003”. Statuetkę otrzymały: w kategorii gmin wiejskich i małych miast – Gmina Kleszczów (woj. łódzkie) oraz Gmina Zbąszynek (woj. lubuskie); w kategorii gmin miejskich – Gmina Miejska Dzierżoniów (woj. dolnośląskie). 11 gmin spośród laureatów odznaczono wyróżnieniem honorowym, otrzymały je odpowiednio: w kategorii gmin wiejskich i małych miast: Gmina Kaźmierz (woj. wielkopolskie), Gmina Komorniki (woj. wielkopolskie), Gmina Lesznowola (woj. mazowieckie), Gmina Nowy Tomyśl (woj. wielkopolskie), Gmina Ozorków (woj. łódzkie); w kategorii gmin miejskich: Gmina Miejska Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Miasto Elbląg (woj. warmińsko – mazurskie), Miasto Wejherowo (woj. pomorskie), Miasto Zielona Góra (woj. lubuskie); w kategorii gmin turystycznych: Gmina Lesko (woj. podkarpackie) oraz Miasto Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie).

W dotychczasowych dwóch edycjach konkursu „Gmina Fair Play” przyznano 78 certyfikatów, które otrzymały gminy hołdujące zasadom fair play i stwarzające możliwie najlepsze warunki rozwoju dla działalności gospodarczej i inwestycyjnej. „Gminy Fair Play” kreują dobre wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorcami godne naśladowania przez wszystkie jednostki administracyjne w Polsce, a także godne zaufania, otwarte na wszelkie nowe inicjatywy gospodarczo – inwestycyjne, zapewniające przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonalną obsługę inwestycyjną.

Cele konkursu i certyfikacji:

· wyróżnienie i promocja gmin „przyjaznych dla inwestorów”,
· zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminą,
· promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną,
· promowanie współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów,
· zachęta dla gmin do wypracowania odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy,
· wsparcie w wysiłkach czynionych w celu przyciągania nowych inwestorów,
· promocja inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym,
· pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami na temat efektywnych metod promocji inwestycji,
· zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami.

Korzyści dla gmin wynikające z uczestnictwa w programie:

· nagrody: tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play”; statuetka Laureata Konkursu dla najlepszych gmin w poszczególnych kategoriach; wyróżnienia honorowe dla wyróżniających się gmin w poszczególnych kategoriach, przy czym – tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play” przyznaje się gminom, które spełniły wymogi konkursu i uzyskały w procesie certyfikacyjnym 72 punkty na 100 możliwych, a statuetki Laureata Konkursu i wyróżnienia honorowe przyznaje Kapituła Konkursu, przy czym statuetki dla maksymalnie 3 najlepszych gmin w każdej kategorii konkursowej;

· szeroka promocja i możliwość zaprezentowania własnych dokonań oraz planów gminy; mobilizacja do przeprowadzenia samooceny gminy w wielu dziedzinach; możliwość wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów;

· zapoznanie się z opinią inwestorów działających na terenie danej gminy dzięki badaniu losowo wybranych inwestorów – przedsiębiorców, którzy na terenie danej gminy zrealizowali bądź realizują inwestycje. W tegorocznej edycji badanie takie przeprowadziliśmy wśród 1135 inwestorów, w 14 województwach. Najlepiej oceniono łatwość dostępu do urzędu, racjonalność ekonomiczna oraz łatwość dostępu do pracowników (szersze informacje nt. tegorocznych badań inwestorów znajdziecie Państwo w załączniku do niniejszej informacji);

· możliwość wprowadzenia zmian w procedurach i organizacji obsługi inwestorów na podstawie tzw. analizy benchmarkingowej (na podstawie podsumowania badań ankietowych przeprowadzonych wśród losowo wybranych inwestorów poszczególnych gmin biorących udział w II etapie konkursu, dana gmina uzyska informację nt. własnej pozycji w stosunku do najgorzej ocenionej gminy, najlepiej ocenionej gminy oraz do wyników średnich – informacje są poufne znane jedynie organizatorom oraz zainteresowanym gminom).

Przebieg i warunki uczestnictwa w konkursie:

Każdorazowa edycja konkursu trwa cały rok i przebiega dwuetapowo. Podstawowym warunkiem przystąpienia gminy do konkursu jest oświadczenie, że na jej terenie w ciągu minionego roku były realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz że posiadała o­na prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji (czyli że nie ulegało o­no zawieszeniu, ani też na terenie gminy nie było zarządu komisarycznego).

Gminy przystępowały do konkursu w jednej z trzech kategorii:

· Gmin wiejskich i małych miast – do 30 000 mieszkańców
· Gmin miejskich – powyżej 30 000 mieszkańców
· Gmin turystycznych (w ich obecnej gospodarce lub w planach na przyszłość turystyka odgrywa istotną rolę).

ETAP I:

W pierwszym etapie zainteresowane gminy składają na piśmie deklarację przystąpienia do konkursu oraz wypełniają ankietę konkursową (dostępna w naszych biurach oraz na naszej stronie internetowej http://www.fairplay.pl/gminafp/edycja2003/edycja03.html). Ankieta jest pisemną prezentacją gminy, podstawą pierwszej weryfikacji. Oprócz informacji o charakterze ekonomicznym, liczby zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy, wysokości jej budżetu, dochodów i wydatków, muszą znaleźć się w niej rzetelne i prawdziwe odpowiedzi na pytania dotyczące:

1. oferty inwestycyjnej gminy,

· Jaki jest obecny zakres oferty inwestycyjnej gminy (m.in. uzbrojone działki, gotowe projekty przedsięwzięć, tereny gminne i prywatne, pomoc w realizacji procedur inwestycyjnych)?
· Czym różni się obecna oferta inwestycyjna w stosunku do tej sprzed 4-5 lat?
· Jakie są preferencje w poszukiwaniu inwestorów?
· Jakie świadczenia i pomoc oferuje gmina inwestorom?

2. promocji gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez gminę, czyli:

· Jakie przedsięwzięcia promocyjne realizuje wobec inwestorów i biznesu?
· Jakie media wykorzystuje do przedstawienia oferty lokalizacyjnej dla inwestorów?
· Jakie materiały promocyjne przygotowuje oraz jak ocenia ich skuteczność?
· Jakie przedsięwzięcia promocyjne planuje w najbliższym okresie?
3. zakresu i jakości inwestycji własnych gminy:

· Jaki był udział inwestycji własnych gminy w wydatkach budżetowych w latach 1999 – 2001?
· Jakie były źródła finansowania wydatków inwestycyjnych?
· Jaka jest strategia gminy w zakresie realizacji inwestycji własnych?

4. infrastruktury biznesu w gminie:

· Jakie usługi dla biznesu oferuje urząd gminy?
· Jaka jest liczba oddziałów bankowych i ich dopasowanie do potrzeb miejscowego biznesu?
· Czy funkcjonują, jeśli tak to jakie, organizacje przedsiębiorców, fundacje, stowarzyszenia, inicjatywy społeczne o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym?
· Jaka jest oferta edukacyjna gminy (szkoły, kursy, instytucje szkoleniowe)?
· Jaki jest dostęp do usług ubezpieczeniowych?

5. dostępu do infrastruktury fizycznej:

· Jakie media są dostępne na terenie gminy?
· Jaka jest liczba użytkowników i dynamika przyłączeń do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej, gazowej, telefonicznej, elektrycznej?
· Czy gmina miała problemy z przyłączeniem do którejś z wyżej wymienionych sieci, jak rozwiązywano te problemy?

6. organizacji obsługi inwestorów:

· Jaka jednostka na terenie gminy jest odpowiedzialna za wydawanie zezwoleń administracyjnych związanych z realizacją inwestycji, jaka jest jej struktura, zadania, liczba pracowników?
· Ile w latach 1999-2001 wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ile wydano zezwoleń na budowę w tych latach i ile było odwołań od decyzji Urzędu Gminy?
· Jak zaawansowana jest aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego?
· Ile inwestycji na terenie gminy zakończono a ile znajduje się w fazie realizacji?
· Jakie podejmowano kroki w celu zapewnienia lepszej informacji dla inwestorów?
· Jak gmina ocenia się w zakresie:
–  szybkości podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym
– prawidłowości ich podejmowania
– nadzoru nad procesami inwestycyjnymi
– doradztwa i informacji
– aktualizacji planów przestrzennych

7. otwartości miejscowej społeczności wobec inwestorów zewnętrznych:

· Czy w gminie były zgłaszane protesty przeciwko realizacji inwestycji? Jaki był ich wynik? Jak je rozpatrywano?
· W jakim zakresie realizowano konsultacje społeczne kierunków rozwoju gminy?
· Jaki jest poziom akceptacji dla inwestycji zagranicznych?

8. pro-ekologicznego charakteru inwestycji w gminie oraz dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych

9. dotychczasowych osiągnięć w przyciąganiu inwestycji, walorów gospodarczych gminy i warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo gminy powinny załączyć dokumentację zawierającą np.: gotowe oferty inwestycyjne lub inne materiały zachęcające do lokalizacji inwestycji w gminie, broszury, foldery itp. Odpowiedzi zawarte w ankiecie są punktowane. Gmina musi uzyskać minimum 72 punkty na 100 możliwych, aby zakwalifikować się do II etapu.

ETAP II:

W trakcie drugiego etapu na terenie gmin przeprowadzany jest audyt certyfikacyjny połączony z losowym badaniem inwestorów działających na terenie gminy. Audytorzy konkursu podczas audytów we wszystkich gminach zakwalifikowanych do drugiego etapu sprawdzają wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych, mogą również prosić o uszczegółowienie danych, udostępnienie dodatkowych informacji, przedłożenie odpowiednich dokumentów. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z przedstawicielami danej gminy, organizowane będzie również spotkanie z osobami nie będącymi pracownikami gminy – przedstawicielami dostawców mediów (prądu, gazu, wody, telefonu itd.), przedsiębiorcami inwestującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy itp.

Dodatkowym, ważnym elementem weryfikacji uczestników konkursu jest badanie losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub prowadzą proces inwestycyjny na terenie danej gminy. W ocenie przyjazności gmin dla inwestorów biorą, więc udział sami inwestorzy, punktując m.in.:

· kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi inwestora
· szybkość obsługi
· prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych
· terminowość w zakresie dotrzymywania zobowiązań
· łatwość dostępu do urzędu (lokalizacja, parking, dojazd itp.)
· jakość pisemnej informacji o procedurach, warunkach i wymaganiach formalnych
· dbałość o koszty i czas inwestorów (wskazywanie rozwiązań oszczędzających koszty i czas)
· przejrzystość stosowanych zasad dotyczących realizacji inwestycji
· dbałość o bezpieczeństwo finansowe czyli sugerowanie rozwiązań ograniczających ryzyko inwestycji
· informację osobistą czyli zaangażowanie pracowników w pomoc inwestorom.

Oceny inwestorów służą do przygotowania tzw. analizy benchmarkingowej – na podstawie ocen inwestorów stworzona zostaje lista gmin uporządkowana wg ilości przyznanych punktów – od najlepiej do najgorzej ocenionej. Dzięki niej samorząd gminy może dowiedzieć się, jak plasuje się gmina pod względem przyjazności inwestorom na tle innych gmin. Wyniki analizy benchmarkingowej są poufne i przedstawiane tylko zainteresowanej gminie.

Suma ocen (minimum 72 na 100 możliwych) przyznanych, w trakcie II etapu, przez audytorów i inwestorów oraz tych, które uzyskano na podstawie ankiety z I etapu konkursu decyduje o przyznaniu gminie przez Kapitułę Konkursu tytułu, godła promocyjnego i certyfikatu „Gmina Fair Play”.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, Urzędów Marszałkowskich oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

Tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play”, a także wyróżnienie honorowe i statuetkę Laureata Konkursu dla najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach organizatorzy przyznają na rok. Zastrzegają sobie również prawo cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu „Gmina Fair Play” w przypadku stwierdzenia zachowania naruszającego ideę i cele konkursu.

Pragniemy podkreślić również fakt, iż gminy, które przez kolejne trzy lata będą rozwijały się, realizowały zamierzone cele i przedsięwzięcia inwestycyjne oraz brały udział w programie spełniając jego wymogi, uzyskując certyfikat „Gmina Fair Play”, otrzymają prawo do używania tytułu Złota Lokalizacja Biznesu.

Szczegółowe informacje na temat II edycji konkursu „Gmina Fair Play” uzyskacie Państwo w biurze konkursu, Paulina Bednarz, tel: (22) 630 98 01-04, fax: (22) 826 25 96, e-mail: pbednarz@fairplay.pl oraz na naszych stronach internetowych: http://www.fairplay.pl/gminafp/aktualnosci.html
W II edycji ogólnopolskiego konkursu dla samorządów 44 gminom przyznano równorzędne certyfikaty „Gmina Fair Play 2003”. Ponadto 14 z tych gmin otrzymało dodatkowe nagrody: przyznano 3 nagrody główne – statuetki oraz 11 honorowych wyróżnień.

I. Najwyższe nagrody w konkursie – statuetki „Gmina Fair Play” 2003 otrzymały:
1. W kategorii gmin wiejskich i małych miast:
– Gmina Kleszczów, Wójt Pani Kazimiera Tarkowska, 044 731 31 10, kleszczow@kleszczow.pl, www.kleszczow.pl, woj. łódzkie,
– Gmina Zbąszynek, Burmistrz Pan Wiesław Czyczerski, 068 384 91 40, urzad@zbaszynek.pl, woj. lubuskie,
2. W kategorii gmin miejskich:
– Gmina Miejska Dzierżoniów; Burmistrz Pan Marek Piorun, 074 645 08 19, 074 645 08 00, um@smok.um.dzierzoniow.pl, www.um.dzierzoniow.pl,  woj. dolnośląskie,

II. Wyróżnienia honorowe „Gmina Fair Play” 2003 otrzymały:
1. W kategorii gmin wiejskich i małych miast:
– Gmina Kaźmierz, Wójt Pan Wiesław Włodarczak, 061 291 80 65, gmina@kazmierz.pl, www.kazmierz.pl, woj. wielkopolskie,
– Gmina Komorniki, Wójt Pan Jan Broda, 061 810 77 51, 061 810 81 31, komorniki_ug@wokiss.pl, www.komorniki.pl, woj. wielkopolskie,
– Gmina Lesznowola, Wójt Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik, 022 757 93 40, gmina@lesznowola.waw.pl, www.lesznowola.waw.pl, woj. mazowieckie,
– Gmina Nowy Tomyśl, Burmistrz Pan Henryk Helwing, 061 442 66 12, 061 442 66 00, urzad@nowytomysl.pl, www.nowytomysl.pl, woj. wielkopolskie,
– Gmina Ozorków, Wójt Pan Władysław Sobolewski, 042 277 14 40, ozorkow@u.g.mm.com.pl, woj. łódzkie,
2. W kategorii gmin miejskich:
– Gmina Miejska Bolesławiec, Prezydent Miasta Pan Piotr Roman, 075 732 21 01, umboleslawiec@um.boleslawiec.pl, woj. dolnośląskie,
– Miasto Elbląg, Prezydent Pan Henryk Słonina, 055 239 34 46, 055 239 30 00, umelblag@elblag.com.pl, www.umelblag.pl, woj. warmińsko-mazurskie,
– Miasto Wejherowo, Prezydent Miasta Pan Krzysztof Hildebrandt, 058 677 53 23, 058 672 15 31, miasto@wejherowo.pl, www.wejherowo.pl, woj. pomorskie,
– Miasto Zielona Góra, Prezydent Miasta Pani Bożena Ronowicz, 068 329 21 03, 068 329 22 01, urzadmiejski@um.zielona-gora.pl, www.zielona-gora.pl, woj. lubuskie,
3. W kategorii gmin turystycznych:
– Gmina Lesko, Burmistrz Pan Robert Petka, 013 469 81 58, 013 469 80 02, samekb@poczta.onet.pl, woj. podkarpackie,
– Miasto Międzyzdroje, Burmistrz Pan Henryk Jabłoński, 091 328 03 51, um_sekretarz@miedzyzdroje.pl, www.miedzyzdroje.pl, woj. zachodniopomorskie,

Laureaci II edycji konkursu „Gmina Fair Play” 2003 wg kategorii:
(w kolejności alfabetycznej)

I W kategorii gmin wiejskich i małych miast:
1. certyfikat – Gmina Babimost, Burmistrz Pan Bernard Radny, 068 351 20 34, babimost@babimost.pl, www.babimost.pl, woj. lubuskie,
2. certyfikat – Gmina Czerwonka, Wójt Pan Henryk Kozłowski, 029 717 95 21,  pawelkac@wp.pl, woj. mazowieckie,
3. certyfikat – Gmina Dębowa Łąka, Wójt Pan Jerzy Polcyn, 056 688 91 49, 056 688 91 53, debowa_laka@gminy.pl, www.gminy.pl/debowa_laka, woj. kujawsko-pomorskie,
4. certyfikat – Gmina Duszniki, Wójt Pan Adam Woropaj, 061 291 90 75, urzad@duszniki-wlkp.pl, www.duszniki.wlkp.pl, woj. wielkopolskie,
5. certyfikat – Gmina Góra Kalwaria, Burmistrz Pani Barbara Samborska, 022 727 35 93, burmistrz@gorakalwaria.pl, www.gorakalwaria.pl, woj. mazowieckie,
6. certyfikat – Gmina Inowrocław, Wójt Pan Tadeusz Kwiatoń, 052 357 02 51, sekretariat@kujawy.com.pl, woj. kujawsko-pomorskie,
7. certyfikat – Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Burmistrz Pan Bogdan Szczęśniak, 071 318 16 11, info@jelcz-laskowice.umig.gov.pl, www.jelcz-laskowice.umig.gov.pl, woj. dolnośląskie,
8. certyfikat – Gmina Karlino, Burmistrz Pan Waldemar Miśko, 094 311 75 30, karlino-promo@post.pl, www.karlino.home.pl, woj. zachodniopomorskie,
9. certyfikat i wyróżnienie honorowe – Gmina Kaźmierz, Wójt Pan Wiesław Włodarczak, 061 291 80 65, gmina@kazmierz.pl, www.kazmierz.pl, woj. wielkopolskie,
10. certyfikat i statuetka – Gmina Kleszczów, Wójt Pani Kazimiera Tarkowska, 044 731 31 10, kleszczow@kleszczow.pl, www.kleszczow.pl, woj. łódzkie,
11. certyfikat i wyróżnienie honorowe – Gmina Komorniki, Wójt Pan Jan Broda, 061 810 77 51, 061 810 81 31, komorniki_ug@wokiss.pl, www.komorniki.pl, woj. wielkopolskie,
12. certyfikat – Gmina Miejska Krapkowice, Burmistrz Pan Piotr Solloch, 077 446 68 10, umig@krapkowice.pl, www.krapkowice.pl, woj. opolskie,
13. certyfikat i wyróżnienie honorowe – Gmina Lesznowola, Wójt Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik, 022 757 93 40, gmina@lesznowola.waw.pl, www.lesznowola.waw.pl, woj. mazowieckie,
14. certyfikat – Gmina Mosina, Burmistrz Pani Zofia Springer, 061 813 23 35, 061 813 22 51, burmistrz@mosina.wokiss.pl, www.mosina.pl, woj. wielkopolskie,
15. certyfikat – Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, Burmistrz Pani Lidia Grabowska, 056 474 22 01, zp@umnowemiasto.pl, www.umnowemiasto.pl, woj. warmińsko-mazurskie,
16. certyfikat i wyróżnienie honorowe – Gmina Nowy Tomyśl, Burmistrz Pan Henryk Helwing, 061 442 66 12, 061 442 66 00, urzad@nowytomysl.pl, www.nowytomysl.pl, woj. wielkopolskie,
17. certyfikat – Gmina Opalenica, Burmistrz  Pan Ryszard Napierała, 061 447 72 81, info@opalenica.pl, www.opalenica.pl, woj. wielkopolskie,
18. certyfikat i wyróżnienie honorowe – Gmina Ozorków, Wójt Pan Władysław Sobolewski, 042 277 14 40, ozorkow@u.g.mm.com.pl, woj. łódzkie,
19. certyfikat – Gmina Polska Cerekiew, Wójt Pani Krystyna Helbin, 077 487 51 50, ug@polskacerekiew.pl, www.polskacerekiew.pl, woj. opolskie,
20. certyfikat – Gmina Przewóz, Wójt Pan Ryszard Klisowski, 068 362 32 79, 068 362 32 87, rg_ug_przewoz@poczta.onet.plwww.zary.pl/przewoz, woj. lubuskie,
21. certyfikat – Gmina Rokietnica, Wójt Pan Kazimierz Łukasik, 061 814 52 51, rokietnica@bazagmin.pl, www.rokietnica.pl, woj. wielkopolskie,
22. certyfikat – Gmina Siemień, Wójt Pan Jerzy Styczyński, 083 354 71 61, 083 154 7001, urzad@siemien.pl, www.siemien.pl, woj. lubuskie,
23. certyfikat – Gmina Sierakowice, Wójt Pan Tadeusz Kobiela, 058 681 69 98, 058 681 61 20, sierakowice@gminy.pl, www.sierakowice.pl, woj. pomorskie,
24. certyfikat – Miasto Sokołów Podlaski, Burmistrz Pan Bogusław Karakula, 025 787 26 21, um@sokolpodl.pl, www.sokolowpodl.pl, woj. mazowieckie,
25. certyfikat – Gmina Stare Babice, Wójt Pan Krzysztof Turek, 022 752 90 83, 022 722 94 51, turek@ipgate.pl, www.babice-stare-waw.pl, woj. mazowieckie,
26. certyfikat – Gmina Szczurowa, Wójt Pan Marian  Zalewski, 014 671 47 63, 014 671 44 55, wg@szczurowa.pl, www.szczurowa.pl, woj. małopolskie,
27. certyfikat – Gmina Święta Katarzyna, Wójt Pan Jerzy Fitek, 071 311 43 64, biuro@sw-katarzyna.pl, www.sw-katarzyna.pl, woj. dolnośląskie,
28. certyfikat – Gmina Miejska Wągrowiec, Burmistrz Pan Stanisław Wilczyński, 067 262 03 46, 067 262 15 22, miasto@wagrowiec.um.gov.pl, woj. wielkopolskie,
29. certyfikat – Gmina Zarszyn, Wójt Pan Andrzej Betlej, 013 467 10 01, ug.zarszyn@pro.onet.pl, www.zarszyn.pl, woj. podkarpackie,
30. certyfikat i statuetka – Gmina Zbąszynek, Burmistrz Pan Wiesław Czyczerski, 068 384 91 40, urzad@zbaszynek.pl, woj. lubuskie,

II  W kategorii gmin miejskich:
31. certyfikat i wyróżnienie honorowe – Gmina Miejska Bolesławiec, Prezydent Miasta Pan Piotr Roman, 075 732 21 01, umboleslawiec@um.boleslawiec.pl, woj. dolnośląskie,
32. certyfikat i statuetka – Gmina Miejska Dzierżoniów; Burmistrz Pan Marek Piorun, 074 645 08 19, 074 645 08 00, um@smok.um.dzierzoniow.pl, www.um.dzierzoniow.pl,  woj. dolnośląskie,
33. certyfikat i wyróżnienie honorowe – Miasto Elbląg, Prezydent Pan Henryk Słonina, 055 239 34 46, 055 239 30 00, umelblag@elblag.com.pl, www.umelblag.pl, woj. warmińsko-mazurskie,
34. certyfikat – Gmina Miejska Gdańsk, Prezydent Pan Paweł Adamowicz, 058 323 62 24, 058 323 60 00, umg@gdansk.gda.pl, www.gdansk.gda.pl, woj. pomorskie,
35. certyfikat – Gmina Miejska Goleniów, Burmistrz Pan Andrzej Wojciechowski, 091 469 82 70, 091 469 82 00, inwestycje@goleniow.pl, www.goleniow.pl, woj. zachodniopomorskie,
36. certyfikat – Miasto Radom, Prezydent Miasta Pan Zdzisław Marcinkowski, 048 362 05 00, 048 362 32 26, prezydent@magistrat.radom.pl, www.radom.pl, woj. mazowieckie,
37. certyfikat – Miasto Rumia, Burmistrz Pani Elżbieta Rogala-Kończak, 058 671 94 52, urzad@um.rumia.pl, www.um.rumia.pl, woj. pomorskie,
38. certyfikat – Miasto Rybnik, Prezydent Miasta Pan Adam Fudali, 032 422 30 11, rybnik@um.rybnik.pl, www.rybnik.pl, woj. śląskie,
39. certyfikat i wyróżnienie honorowe – Miasto Wejherowo, Prezydent Miasta Pan Krzysztof Hildebrandt, 058 677 53 23, 058 672 15 31, miasto@wejherowo.pl, www.wejherowo.pl, woj. pomorskie,
40. certyfikat – Miasto Wrocław, Prezydent Miasta Pan Rafał Dutkiewicz, 071 340 82 10, 071 340 70 00, wrg@um.wroc.pl, www.wroclaw.pl, woj. dolnośląskie,
41. certyfikat i wyróżnienie honorowe – Miasto Zielona Góra, Prezydent Miasta Pani Bożena Ronowicz, 068 329 21 03, 068 329 22 01, urzadmiejski@um.zielona-gora.pl, www.zielona-gora.pl, woj. lubuskie,

III W kategorii gmin turystycznych:
42. certyfikat i wyróżnienie honorowe – Gmina Lesko, Burmistrz Pan Robert Petka, 013 469 81 58, 013 469 80 02, samekb@poczta.onet.pl, woj. podkarpackie,
43. certyfikat i wyróżnienie honorowe – Miasto Międzyzdroje, Burmistrz Pan Henryk Jabłoński, 091 328 03 51, um_sekretarz@miedzyzdroje.pl, www.miedzyzdroje.pl, woj. zachodniopomorskie,
44. certyfikat – Gmina Wydminy, Wójt Pan Tomasz Pieluchowski, 087 421 00 19, wydminy@gminy.pl, woj. warmińsko-mazurskie,