Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, w dn. 22 września b.r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo – wschodniej części miasta Sokołów Podlaski. Celem planu jest określenie zasad zagospodarowania obszarów strategicznych rozwoju miasta, w rejonie ulic: Piłsudskiego, Powstańców Wielkopolskich, Orzeszkowej, Bartoszowej, Polnej, Ogrodowej, Siedleckiej, przeznaczonych głównie na potrzeby jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

Plan zawiera m.in. ustalenia dotyczące:

  1. linie rozgraniczające ulic, placów oraz dróg publicznych wraz z terenami niezbędnymi do wytyczenia ścieżek rowerowych i innych urządzeń pomocniczych,
  2. tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
  3. granice i zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie,
  4. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
  5. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy, minimalne powierzchnie działek budowlanych, maksymalny procent zabudowy działki, maksymalną intensywność zabudowy, procent powierzchni pokrytych roślinnością na terenach niezabudowanych, maksymalną wysokość zabudowy określoną liczba kondygnacji oraz zasadę rozmieszczenia dominant przestrzennych,
  6. zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
  7. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikający z potrzeb ochrony wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów leśnych,
  8. granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej oraz obszarów scaleń i podziałów nieruchomości.

Na terenach przeznaczonych na usługowe funkcje podstawowe oraz usługowe funkcje uzupełniające plan ogranicza charakter działalności usługowej do administracji, biur, handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła usługowego, kultury, sportu oraz drobnej wytwórczości nieuciążliwej dla otoczenia, zarówno w zakresie generowania ruchu samochodowego jak i emisji spalin, wytwarzania odpadów, powstawania hałasu, odprowadzania ścieków, poboru wody oraz energii elektrycznej i gazowej w stopniu nie wyższym niż wynika to z potrzeb podstawowej funkcji terenu wyodrębnionego planem.

Na obszarze w granicach planu, na działkach budowlanych, ustala się zakaz wznoszenia wolnostojących budynków garażowych, gospodarczych i tymczasowego użytkowania oraz innych obiektów budowlanych niezwiązanych z podstawową funkcją terenu wyodrębnionego planem.
Ustala się zasadę kształtowania zabudowy jednorodzinnej jako domów wolnostojących lub bliźniaczych zawierających nie więcej niż 4 mieszkania, o skomponowanych architektonicznie czterech elewacjach. Wprowadza się zakaz wznoszenia ścian pozbawionych otworów okiennych i drzwiowych widocznych z ulic.

Dopuszcza się wzajemne łączenie sąsiednich budynków garażami lub parterowymi partiami zabudowy.

Na całym obszarze w granicach planu dopuszcza się możliwość dotychczasowego użytkowania terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, pod warunkiem, że nie będzie o­no uciążliwe dla sąsiednich terenów mieszkaniowych.

Plan ustala warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony istniejących wartości środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi. Powierzchnie niezabudowane działek budowlanych będą zagospodarowane jako ogrody prywatne z pokryciem gleby minimum w 75% roślinnością. Ustala się zasadę, że części działek, sąsiadujące z ulicami miejskimi oraz przejściami pieszymi, będą obsadzone kwiatami, krzewami ozdobnymi, trawnikami oraz drzewami nie owocowymi, typowymi dla lokalnego ekosystemu.

Tracą moc postanowienia dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonego uchwałą Nr VI/43/94 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 1994 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dziennik Urzędowy Województwa Siedleckiego Nr 12 poz. 158).