III edycja Ośmiu Wspaniałych

To już III Edycja Konkursu. Sukces przeprowadzonych w ubiegłych latach I i II Edycji Miejskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” potwierdza, że wśród mieszkańców naszego Miasta nie brakuje młodzieży z otwartą głową i gorącym sercem, która dostrzega wokół siebie innych i przejmuje się ich problemami.

Jestem przekonany, że III Edycja Konkursu również zaowocuje upowszechnieniem życzliwości i otwartości na problemy innych. Mam nadzieję, że z każdym rokiem będzie przybywało młodych ludzi – aktywnych wolontariuszy nastawionych w swoim działaniu na TAK.

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego
Bogusław Karakula

„Znakiem czasu jest rozwijająca się od kilku lat instytucja „Ośmiu Wspaniałych”. Wobec narzekania na młodzież postanowiono ukazać inne jej oblicze. Inicjatywa polega na zauważeniu wyróżniających się w czynieniu dobra. Jest ich bardzo wielu w różnych szkołach: na wsiach i w miastach wyróżniają się na polu charytatywnym i społecznym. Dzięki nim odsłania się szeroki obszar młodzieżowego dobra”.

Józef Kardynał Glemp Prymas Polski
Patron Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

I. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest popularyzowanie pozytywnych postaw i działań młodych ludzi, którzy poprzez różnorodną aktywność upowszechniają dobro.

II. Organizatorzy
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Ośmiu wspaniałych” jest Fundacja „Świat na tak”, 00-580 Warszawa Al. Szucha 27. Organizatorem III Miejskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego

III. Warunki uczestnictwa
W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku :

10-13 lat (szkoła podstawowa) – pierwsza grupa wiekowa
14-19 lat (szkoła ponadpodstawowa) – druga grupa wiekowa

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest przekazanie do organizatora Konkursu wypełnionej karty zgłoszenia zawierającej: dane osobowe, krótki opis działalności oraz rekomendację osoby zgłaszającej lub opinie osób popierających kandydata.

UWAGA: W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzedniej edycji Konkursu tj. osoby wybrane przez Jury do grona „Ośmiu Wspaniałych”- dotyczy drugiej grupy wiekowej.

IV. Działania zasługujące na wyróżnienie

– konsekwentna pomoc potrzebującym,
– podejmowanie służby na rzecz społeczeństwa i środowiska,
– zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,
– podejmowanie działań na TAK, aby w naszym życiu społecznym było mniej agresji i brutalności , a więcej życzliwości,
– aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży

V. Kryteria oceny kandydatów

– konsekwencja w realizacji podjętych prac,
– zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu,
– pozytywny efekt społeczny,
– wzorotwórczy charakter działań,
– wytrwałość w pokonywaniu trudności,
– motywy działania,

Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa w życiu codziennym. Przedstawione kryteria mają charakter pomocniczy i są jednym z elementów oceny kandydata.

VI. Przebieg Konkursu

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

I etap – na szczeblu lokalnym
II etap – na szczeblu ogólnopolskim

– Ze względu na trudność oceny oraz niemożność zastosowania jednolitego systemu kryteriów Jury, zarówno podczas eliminacji lokalnych jak i ogólnopolskich zastrzega sobie prawo przeprowadzania indywidualnych rozmów z uczestnikami.
– W pierwszym etapie Konkursu laureaci wyłaniani są przez Jury zgłoszone przez lokalny Komitet Organizacyjny.
– Do eliminacji ogólnopolskich zgłaszana jest 1 osoba spośród laureatów lokalnych.
– Jury powołane przez Fundację „Świat na Tak” wyłania „Ośmiu wspaniałych Polski”.
– Zarówno podczas eliminacji lokalnych jak i ogólnopolskich, Jury może przyznać równorzędne wyróżnienia kilku uczestnikom bez wskazywania laureatów.

Termin zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 28 lutego 2003 roku

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Komitet Organizacyjny III Miejskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21.

Jury dokona oceny działań zgłoszonych kandydatów i wybierze laureatów I etapu Konkursu. Spośród laureatów, zostanie wytypowana jedna osoba do etapu ogólnopolskiego Konkursu.
Laureaci I etapu Konkursu zostaną nagrodzeni przez Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego, laureatów II etapu nagradzają organizatorzy Konkursu ogólnopolskiego .

Szczegółowe informacje o III Edycji Konkursu (Regulamin, wzór karty zgłoszenia), dostępne są również w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, organizacjach i stowarzyszeniach młodzieżowych.