Oświata

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Miasto prowadzi cztery przedszkola, trzy szkoły podstawowe i dwa gimnazja, do których uczęszczają dzieci z terenu Sokołowa Podlaskiego i niektórych miejscowości gmin sąsiednich. Miejskie szkoły zapewniają uczniom i nauczycielom bardzo dobre warunki lokalowe. We wszystkich placówkach przeprowadzono remonty i modernizację. Każda wyposażona jest w nowoczesną pracownię komputerową.

Młodzież ma możliwość nauki języków obcych w ramach programu szkolnego oraz korzystania z krytej pływalni podczas lekcji wychowania fizycznego. W ramach rozbudowy jednej ze szkół podstawowych wybudowana została nowoczesna hala sportowa, służąca dzieciom i młodzieży z terenu miasta oraz dorosłym, prowadzącym aktywny tryb życia.

Towarzystwo Salezjańskie prowadzi w mieście gimnazjum, liceum ogólnokształcące i przedszkole. Łącznie na terenie miasta funkcjonują cztery przedszkola publiczne oraz trzy niepubliczne.

Przedszkola publiczne:

Przedszkola niepubliczne:

Szkoły podstawowe:

Gimnazja:

Obok jednostek administracji zespolonej samorząd powiatowy prowadzi placówki oświatowe, kształcące na poziomie średnim. Sokołowskie szkoły średnie oferują młodzieży z kilku powiatów naukę w dwóch liceach ogólnokształcących, w tym w jednym niepublicznym, w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Te ostatnie kształcą w technikach i liceach zawodowych na różnych kierunkach.

Szkoły średnie i zawodowe:

Na terenie miasta działają również dwie szkoły oferujące naukę języków obcych: