Centrum Pomocy Socjalnej

Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego stwierdzającego sytuację materialną, rodzinną, finansową i życiową osób i rodzin.

Centrum Pomoc Socjalnej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone oraz rządowe programy pomocy społecznej mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin. W ramach zadań zleconych udzielane są następujące formy pomocy:

 • zasiłki stałe dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji,
 • zasiłki stałe wyrównawcze,
 • renty socjalne,
 • pomoc finansowa przyznawana z tyt. ochrony macierzyństwa,
 • zasiłki okresowe gwarantowane dla osób, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych i samotnie wychowują dziecko do lat 15-u,
 • zasiłki okresowe – przyznawane z powodu braku możliwości zatrudnienia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby,
 • pomoc w formie biletów na kredytowany przejazd koleją,
 • zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – dla osób nie posiadających uprawnień z innych źródeł,
 • pomoc finansowa dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych.

W ramach zadań własnych gminy udzielana jest:

  • pomoc w formie zasiłków jednorazowych,
  • pomoc w naturze (opał), pomoc finansowa z tytułu zdarzenia losowego,
  • wyprawki niemowlęcej,
  • sprawienie pogrzebu,
  • pomoc w formie usług opiekuńczych,
  • pomoc w formie dożywiania dzieci.

Każda forma pomocy udzielana jest po ustaleniu kryterium dochodowego rodziny, która złoży wniosek o pomoc, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Pomoc społeczna przysługuje o ile miesięczny dochód netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku nie przekroczy kryterium dochodowego ustalonego przepisami ustawy przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności powodujących trudną sytuację tj. choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, klęski żywiołowej i ekologicznej, potrzeby ochrony macierzyństwa, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

W chwili obecnej kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy wynoszą:

 

  1. na osobę samotnie gospodarującą – 401,- zł
  2. na pierwszą osobę w rodzinie – 364,- zł
  3. na drugą i dalsze osoby powyżej 15 roku życia – 256,- zł
  4. na każdą osobę, która nie ukończyła 15 lat – 183,- zł.

Pomoc społeczna udzielana przez CPS to nie tylko pomoc finansowa. W strukturze tut. placówki funkcjonuje SDS przeznaczony dla osób, które mają poważne trudności w życiu codziennym.

Głównym celem pracy z osobami przebywającymi w domu jest przywracanie umiejętności do samodzielnego życia w środowisku poprzez trening i naukę załatwiania spraw związanych z życiem codziennym.

Rehabilitacja społeczna prowadzona jest poprzez szereg przedsięwzięć terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych zainteresowań, możliwości i umiejętności. ŚDS poprzez ośmiogodzinny pobyt zapewnia domownikom:

  1. możliwość rozwoju osobowości,
  2. poszanowanie własnej wartości i wiary w siebie,
  3. bezpieczeństwo,
  4. możliwość utrzymywania swobodnych kontaktów z ludźmi,
  5. ochronę godności osobistej,
  6. uczestnictwa w życiu kulturalnym domu,
  7. rehabilitację społeczną.

Domownicy biorą aktywny udział w życiu codziennym domu. Dbają o porządek i estetykę otoczenia poprzez udział w zajęciach organizowanych w ramach terapii pracą. Chętnie korzystają z muzykoterapii, terapii gospodarstwa domowego, terapii plastycznej.

W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych grają w tenisa stołowego, ćwiczą na przyrządach gimnastycznych, rowerach treningowych oraz bieżni mechanicznej.

Celem pracy domu, jest również integracja ze środowiskiem lokalnym oraz uwrażliwianie społeczności miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych. W tym celu utrzymywana jest stała współpraca z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Domem Pomocy Społecznej w Wirowie, Mieni oraz Siedlcach. Dzięki tej współpracy domownicy uczestniczą w różnego rodzaju imprezach sportowych, kulturalnych, turniejach, rajdach rowerowych.

W ramach działalności Centrum prowadzona jest również daleko idąca praca socjalna. W strukturze Centrum Pomocy Socjalnej funkcjonuje Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. Głównym celem pracy Ośrodka jest wytyczenie kierunków działań profilaktyczno terapeutycznych w odniesieniu do osób i rodzin zagrożonych patologią społeczną. Ośrodek Specjalistyczny Poradnictwa Roddzinnego w ramach swojej działalności dokonuje rozpoznania w rodzinach dysfunkcyjnych i pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Problemy, którymi zajmuje się Ośrodek to:

  • niewydolność opiekuńczo-wychowawcza,
  • niezaradność życiowa,
  • bezrobocie,
  • alkoholizm.

W ramach swojej działalności w celu rozwiązywania problemów rodzinnych Ośrodek współpracuje z pedagogami szkolnymi, kuratorami zawodowymi, sądem, prokuraturą, Komendą Rejonową Policji, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rejonowym Urzędem Pracy.

Centrum Pomocy Socjalnej prowadzi daleko idące działania na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Obecna struktura Centrum Pomocy Socjalnej pozwala na kompleksowe, planowe udzielanie wszechstronnej pomocy tj. finansowej, rzeczowej, w naturze i usługach, osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnych warunkach materialnych.

W obecnej sytuacji gospodarczej kraju pomoc społeczna odgrywa bardzo ważną rolę w życiu wielu osób i rodzin. Często nasza pomoc jest jedyną nadzieją na przetrwanie trudnego okresu życia.